Search This Blog

Sunday, 15 January 2017

Yugoslavia vs Brazil (Match Report/Pravda)

Pravda, 16 July 1930, p.8

This is the newspaper report of the Yugoslavia vs Brazil match played on the 14th July 1930 and appeared in the 16th July 1930 edition of the Belgrade-based publication of Pravda. Below is the Serbian Cyrillic and Croatian text as well a rough English translation. Typing the Cyrillic text into google translator was an arduous task and there are one or two words I was uncertain about which is denoted by (?). So please refer to original report above for further clarification.

Cyrillic text:
КАКО  ЈЕ ИЗВОЈЕВАНА ПОБЕДА
МОНТЕВИДЕО, 14 ЈУЛА - (Радиом) -
Репрезентацја Југославије, одевена у плаве кошу ље са државним грбом на грудима наступила је веома срдачно поздрављена од 35,000 гледалаца, у овом саставу: Јакшић, Ивковић, Михајловић, Арсенијевић, Стефановић, Ђокић, Тирнанић, Марјановић, Бек, Вујадиновић, Секулић.

Гости су почели битку са великим еланом и бурним, темпом, али се крај свега могло приметити да су њихови потези пренагљени, нервозни  и лишени система. Међутим, они су постепено бивали све бољи, благодарећи огромној енергији и Бразилија је тек тада из једне врсте уображености и потцењивања супарника прешла ка озбиљан посао.Али је већ бил доцкан. Југославија је узела мах и домаћн, који су дотле били ноншалантни и мирни, изгубили су своје спокојство и запали у силио уз буђење. Тада се већ јасно могло иазрети да је да је Југославија опасна и способна да се носи равноправно. Њена халф-линија није била довољо повезана да би успоставила лепу игру, али је радила врло корисно, док је иза себе имала врло дисцонирану (?) одбрану, којој је све полазило за руком. Напад је пак био силно ефикасан и он је у 23 минутн забележио први успех. Једна неодољива комбинација Марјановић - Тирнанић довела је напад пред гол. Лопту је докопала спојка, али је спречена у пуцању, препустила крилу и ово је оштрим шутем из близа неодбрањиво затресло мрежу. Свега седам минута касније продро је Бек и поред истрчалог голмана утерао лопту. са стањем од 2:0 гости су игралн ванредно пожртвовано и опрезност Бразилије дозволила им је да и даље, до краја првог полувремена, остану падмоћни (?). possibly the word is пад моћни.

После одмора Југославија попустила и ограничила се махом на чување резултата. У 17 минути лева спојка Бразилије смањила је разлику ка 2-1, али сви покушаји да се постиг не изједначење остали су узалудни. Ова, је нападела често и пуцала доста, међутим тада је био на висини голман гостију, који је бравурозно спречио изравњање.

Од играча Југославије највише су се истакли Бек, Ивковић, Ђокић и Јакшић. И остали су били извсни, али су радили неповезано. Нарочито лева страна изравњање

Успех гостнју награђен је обилним пљескањем, и југословенска колонија изнела је своје земљаке на раменима. Општи је утисак да ће Југославија у четвртак изаћи лако па крај са Боливијом, која је далеко слабији противник и да ће тако ући у финалне борбе.

Croatian text:
KAKO JE IZVOJEVANA POBEDA
MONTEVIDEO, 14 JULA - (Radiom) -
Reprezentacija Jugoslavije, odevena u plave košu lje sa državnim grbom na grudima nastupila je veoma srdačno pozdravljena od 35,000 gledalaca, u ovom sastavu: Jakšić, Ivković, Mihajlović, Arsenijević, Stefanović, Đokić, Tirnanić, Marjanović, Bek, Vujadinović, Sekulić.

Gosti su počeli bitku sa velikim elanom i burnim, tempom, ali se kraj svega moglo primetiti da su njihovi potezi prenagljeni, nervozni i lišeni sistema. Međutim, oni su postepeno bivali sve bolji, blagodareći ogromnoj energiji i Brazilija je tek tada iz jedne vrste uobraženosti i potcenjivanja suparnika prešla ka ozbiljan posao.Ali je već bil dockan. Jugoslavija je uzela mah i domaćn, koji su dotle bili nonšalantni i mirni, izgubili su svoje spokojstvo i zapali u silio uz buđenje. Tada se već jasno moglo iazreti da je da je Jugoslavija opasna i sposobna da se nosi ravnopravno. Njena half-linija nije bila dovoljo povezana da bi uspostavila lepu igru, ali je radila vrlo korisno, dok je iza sebe imala vrlo disconiranu (?) odbranu, kojoj je sve polazilo za rukom. Napad je pak bio silno efikasan i on je u 23 minutn zabeležio prvi uspeh. Jedna neodoljiva kombinacija Marjanović - Tirnanić dovela je napad pred gol. Loptu je dokopala spojka, ali je sprečena u pucanju, prepustila krilu i ovo je oštrim šutem iz bliza neodbranjivo zatreslo mrežu. Svega sedam minuta kasnije prodro je Bek i pored istrčalog golmana uterao loptu. sa stanjem od 2:0 gosti su igraln vanredno požrtvovano i opreznost Brazilije dozvolila im je da i dalje, do kraja prvog poluvremena, ostanu padmoćni (?). possibly the word is pad moćni.

Posle odmora Jugoslavija popustila i ograničila se mahom na čuvanje rezultata. U 17 minuti leva spojka Brazilije smanjila je razliku ka 2-1, ali svi pokušaji da se postig ne izjednačenje ostali su uzaludni. Ova, je napadela često i pucala dosta, međutim tada je bio na visini golman gostiju, koji je bravurozno sprečio izravnjanje.

Od igrača Jugoslavije najviše su se istakli Bek, Ivković, Đokić i Jakšić. I ostali su bili izvsni, ali su radili nepovezano. Naročito leva strana izravnjanje

Uspeh gostnju nagrađen je obilnim pljeskanjem, i jugoslovenska kolonija iznela je svoje zemljake na ramenima. Opšti je utisak da će Jugoslavija u četvrtak izaći lako pa kraj sa Bolivijom, koja je daleko slabiji protivnik i da će tako ući u finalne borbe.

English translation:
HOW TO WIN was won
MONTEVIDEO, July 14 - (Radio) - 
Yugoslav national team, dressed in a blue shirt with the state emblem on the chest performed very warmly welcomed by 35,000 spectators, in this composition: Jaksic, Ivkovic, Mihajlovic, Arsenijevic, Stefanovic, Djokic, Tirnanic Marjanovic, Bek, Vujadinović, Sekulic.

Guests start the battle with great enthusiasm and turbulent pace of, but the end of it could be deduced that their actions premature nervous system and deprived. However, they are gradually gets better, owing to enormous energy and Brazil's only then from one kind of arrogance and underestimating rivals moved toward serious business. But it was already too late. Yugoslavia took the moss and homely, which hitherto were nonchalant and calm, they lost their serenity and burned in power to the awakening. When it comes clearly be taken to that Yugoslavia was dangerous and able to cope equally. Its half-lines was not sufficiently linked together to establish a nice game, but it worked very useful, while backed by a very disconiranu (дисцонирану?) defense, which all went well. The attack was in turn greatly efficient and is in the 23 minute recorded the first success. An irresistible combination Marjanovic - Tirnanic led the attack in front of goal. The ball was usurped clutch, but is prevented from cracking, she left wing and this is a sharp shot from near the net indefensible. Only seven minutes later, penetrated Bek and next pitched ball inside the box. the status of 2: 0 guests have gaming extraordinary dedication and vigilance of Brazil allowed them to remain until the end of the first half, remain padmoćni (?) ({падмоћни} possibly the word is пад моћни which translate as ''the mighty fall''.)

After the rest of Yugoslavia abated and limited itself mostly to save the results. At 17 minutes into the match left coupling Brazil reduced the difference to 2-1, but all attempts to achieve no equalization remained futile. This is often part of the hood and shoot enough, but when he was at the height of the visitors' keeper, who masterfully balancing the prevent. 

Players Yugoslavia were the most highlighted Bek, Ivkovic, Djokic and Jaksic. The others were excellent, but they worked disjointed. In particular, balancing the left side.

Success ratings awarded by heavy clapping and Yugoslav colony presented her countrymen on his shoulders. The general impression is that Yugoslavia on Thursday come out easily and end with Bolivia, which is far weaker opponent and that it will enter the finals.

No comments:

Post a Comment